Intel® C++ Compiler
Community support and assistance for creating C++ code that runs on platforms based on Intel® processors.
7838 Discussions

cách cài đặt và xây dựng các thành phần bắt buộc cần thiết để xây dựng Thư viện FHI, Thư viện WLS

khagnguyen98
Beginner
859 Views

Chào,

Tôi đã cố gắng cài đặt và xây dựng các thành phần bắt buộc cần thiết để xây dựng Thư viện FHI, Thư viện WLS và mô-đun 5G FAPI TM nhưng gặp một lỗi là Giấy phép không hợp lệ.

Tôi đã tải xuống dự án o-ran-sc-Bronze-20200621 và trong o-du.phy này có ở đó và bao gồm tệp Build_Prerequisite.rst. trong đó mô tả cách cài đặt và xây dựng các thành phần bắt buộc cần thiết để xây dựng Thư viện FHI, Thư viện WLS và mô-đun 5G FAPI TM.

Tôi đã làm theo tất cả các bước nhưng khi cố gắng xây dựng nó thì nhận được Giấy phép là lỗi không hợp lệ. vì vậy xin vui lòng giúp tôi. 

0 Kudos
3 Replies
AbhishekD_Intel
Moderator
844 Views

Hi,

 

Thank you for posting your question. However, this is an English-only forum. I have translated your question via Intel Translator and here is what resulted. 

It seems that you are trouble while installing and building the required components needed to build the FHI Library, WLS Library, and 5G FAPI TM module.

And the error message says Invalid License. 

 

Please confirm if this is the only question you want to ask.

 

 

Warm Regards,

Abhishek

 

0 Kudos
AbhishekD_Intel
Moderator
814 Views

Hi,


Please give us an update on your issue.Thank You,

Abhishek0 Kudos
AbhishekD_Intel
Moderator
444 Views

Hi,


We haven't heard back from you for a long time, so will no longer monitor this thread. Please post a new thread if you have any other issues.Thank You


0 Kudos
Reply