Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
khagnguyen98
Beginner
584 Views

cách cài đặt và xây dựng các thành phần bắt buộc cần thiết để xây dựng Thư viện FHI, Thư viện WLS

Chào,

Tôi đã cố gắng cài đặt và xây dựng các thành phần bắt buộc cần thiết để xây dựng Thư viện FHI, Thư viện WLS và mô-đun 5G FAPI TM nhưng gặp một lỗi là Giấy phép không hợp lệ.

Tôi đã tải xuống dự án o-ran-sc-Bronze-20200621 và trong o-du.phy này có ở đó và bao gồm tệp Build_Prerequisite.rst. trong đó mô tả cách cài đặt và xây dựng các thành phần bắt buộc cần thiết để xây dựng Thư viện FHI, Thư viện WLS và mô-đun 5G FAPI TM.

Tôi đã làm theo tất cả các bước nhưng khi cố gắng xây dựng nó thì nhận được Giấy phép là lỗi không hợp lệ. vì vậy xin vui lòng giúp tôi. 

0 Kudos
3 Replies
AbhishekD_Intel
Moderator
569 Views

Hi,

 

Thank you for posting your question. However, this is an English-only forum. I have translated your question via Intel Translator and here is what resulted. 

It seems that you are trouble while installing and building the required components needed to build the FHI Library, WLS Library, and 5G FAPI TM module.

And the error message says Invalid License. 

 

Please confirm if this is the only question you want to ask.

 

 

Warm Regards,

Abhishek

 

AbhishekD_Intel
Moderator
539 Views

Hi,


Please give us an update on your issue.Thank You,

AbhishekAbhishekD_Intel
Moderator
169 Views

Hi,


We haven't heard back from you for a long time, so will no longer monitor this thread. Please post a new thread if you have any other issues.Thank You


Reply