Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
nguyentinh131098
Beginner
110 Views

Bàn phím Bluetooth kích hoạt chậm

Kể từ khi tôi cài đặt Windows 10 2004, bluetooth đã trở thành một vấn đề lớn.

Lúc đầu, tôi không thể kết nối hai thiết bị bluetooth: Chuột và bàn phím của tôi.

Sau khi cài đặt Microsoft KB4568831 và cập nhật lên trình điều khiển Intel mới nhất, sự cố đã biến mất.

 • Trình điều khiển Bluetooth: 21.110.0
 • Trình điều khiển Wifi: 21.90.3
 • Trình điều khiển video:  27.20.100.8476

 Thật không may ,

Một vấn đề không mong muốn mới đã xuất hiện:

Bây giờ phải mất khoảng 20 đến 30 lần nhấn phím trước khi bàn phím sẽ hoạt động sau khi khởi động. Nó cũng định kỳ ngừng phản hồi trong khoảng thời gian khoảng 30 giây.

Tôi không cho phép Windows 10 đặt thiết bị bluetooth ở chế độ ngủ trong trình quản lý thiết bị.  Bất kỳ cài đặt nào khác mà tôi cần lưu ý?

 

Cảm ơn bạn.

0 Kudos
4 Replies
Maria_R_Intel
Moderator
102 Views

Hello nguyentinh131098,


Thank you for posting on the Intel Community!


Our support is only provided in English, so we are using a translator, keep in mind that the information may not be 100% accurate.


In order to continue assisting you, please provide me with the below report:


Intel® System Support Utility (Intel® SSU) 

 

 • Intel® SSU Download
 • Open the application and click on "Scan" to see the system and device information. By default, Intel® SSU will take you to the "Summary View". 
 • Click on the menu where it says "Summary" to change to "Detailed View". 
 • To save your scan, click on "Next", then "Save". 


Best regards,

Maria R.

Intel Customer Support Technician


0 Kudos
Maria_R_Intel
Moderator
101 Views

Hello nguyentinh131098,


Thank you for posting on the Intel Community!


Our support is only provided in English, so we are using a translator, keep in mind that the information may not be 100% accurate.


In order to continue assisting you, please provide me with the below report:


Intel® System Support Utility (Intel® SSU) 

 

 • Intel® SSU Download
 • Open the application and click on "Scan" to see the system and device information. By default, Intel® SSU will take you to the "Summary View". 
 • Click on the menu where it says "Summary" to change to "Detailed View". 
 • To save your scan, click on "Next", then "Save". 


Best regards,

Maria R.

Intel Customer Support Technician


0 Kudos
Maria_R_Intel
Moderator
95 Views

Hello nguyentinh131098,


Were you able to check the previous post? 


Let me know if you need more assistance. 


Best regards, 

Maria R.  

Intel Customer Support Technician


0 Kudos
Maria_R_Intel
Moderator
82 Views

Hello nguyentinh131098,


We have not heard back from you, so we will close this thread. If you need any additional information, please submit a new question as this thread will no longer being monitored.


Best regards, 

Maria R.  

Intel Customer Support Technician 


0 Kudos